spółki handlowe
Jan Kalina / lubimeobuwie.pl
z siedzibą pod adresem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava
numer identyfikacyjny: 71867309
zarejestrowany w Urzędzie Finansowym Regionu Vysočina
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lubimeobuwie.pl


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) firmy handlowej Jan Kalina / lubimeobuwie.pl, z siedzibą pod adresem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava, numer identyfikacyjny: 71867309 zarejestrowana w Urzędzie Finansowym Regionu Vysočina (zwana dalej „sprzedawcą”) reguluje wzajemne prawa zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Kodeks Cywilny”) oraz zobowiązania stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna-sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „ kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.lubimeobuwie.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
1.2. Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osoba zamierzająca zakupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego wolnego zawodu.
1.3. Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.
1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 1 rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunki handlowe).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Ceny towarów są/nie są dostosowywane do osoby kupującego na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru oraz o sposobie i czasie dostarczenia towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. W przypadku, gdy sprzedawca oferuje bezpłatną wysyłkę, kupujący musi zapłacić minimalną całkowitą cenę zakupu wysyłanych towarów w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu, aby uzyskać prawo do bezpłatnej wysyłki. W przypadku, gdy kupujący częściowo odstąpi od umowy kupna, a całkowita cena zakupu towaru, za który kupujący nie odstąpił od umowy, nie osiągnie jest minimalną kwotą wymaganą do uzyskania prawa do bezpłatnego transportu towarów zgodnie z poprzednim zdaniem, prawo kupującego do bezpłatnego transportu towarów wygasa, a kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu za transport towarów.
3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).
3.5. Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wejściowych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „ ”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres e-mail kupującego”) .
3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie i koszty te nie odbiegają od ceny podstawowej wskaźnik.
4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava;
gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedawcy nr IBAN: CZ63 2010 0000 0024 0250 2133, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, prowadzony w Fio banka a.s. (dalej „konto sprzedawcy”);
bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności Comgate: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;
bezgotówkowo kartą płatniczą: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou i szybkim przelewem bankowym https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
dane kontaktowe ComGate Payments, a.s.: ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: płatność-podpora@comgate.cz
w Tel: +420 228 224 267
gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru.
4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4 ust. 6 Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką, za pobraniem lub w punkcie odbioru cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.
4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.
4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.
5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę:
5.1.1. towary wyprodukowane według wymagań kupującego lub dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb,
5.1.2. towary szybko psujące się lub towary o krótkim terminie przydatności do spożycia, a także towary, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie wymieszane po dostarczeniu z innymi towarami,
5.1.3. towary w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu po ich naruszeniu przez kupującego, oraz
5.1.4. nagranie dźwiękowe lub wideo lub program komputerowy w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli go kupisznaruszone
5.2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w artykule 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, to jest w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik dokona przewozu towaru, albo:
5.2.1. ostatnia sztuka towaru, jeżeli kupujący zamawia w jednym zamówieniu kilka sztuk towaru, które dostarczane są osobno,
5.2.2. ostatnia rzecz lub część dostawy towarów składającej się z kilku rzeczy lub części, lub
5.2.3. pierwszej dostawy towaru, jeżeli umowa przewiduje regularne dostarczanie towaru przez uzgodniony okres.
5.3. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w artykule 5.2 warunków handlowych.Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków i warunki. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego między innymi na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego simon@lubimeobuwie.pl.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Kupujący odeśle lub zwróci towar sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście (14) dni po odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest zachowany, jeżeli kupujący wyśle ​​towar przed jego upływem. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z artykułem 5.2 regulaminu, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, dopóki sprzedawca nie otrzyma towaru lub dopóki kupujący nie udowodni mu, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5.6. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o zapłatę szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
5.7. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do momentu przejęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.
5.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem zerwania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu towar wraz z otrzymanym upominkiem.
6. PRZEWÓZ I DOSTAWA TOWARÓW
6.1. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu ponosi kupujący.
6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.
6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
6.4. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady produktu oraz innych uprawnień kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.5. Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeśli zostały przez niego wydane.
7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA
7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174b Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 1997/2007 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
7.2. Jeżeli przedmiotem zakupu jest rzecz materialna ruchoma, która jest połączona z treściami cyfrowymi lub usługą w zakresie treści cyfrowych w taki sposób, że bez nich nie mogłaby spełniać swoich funkcji (zwana dalej „rzeczą posiadającą właściwości cyfrowe”), przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady sprzedawcy nie mają również zastosowania do dostarczania treści cyfrowych bo usługi treści cyfrowych, nawet jeśli są dostarczane przez stronę trzecią. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z treści umowy kupna-sprzedaży oraz z charakteru sprawy wynika, że ​​są one dostarczane oddzielnie.
7.3. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że rzecz przy odbiorze nie ma wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że rzecz:
7.3.1. odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,
7.3.2. nadaje się do celu, do którego kupujący jej potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę, oraz
7.3.3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji.
7.4. Sprzedający odpowiada kupującemu, że oprócz uzgodnionych właściwości:
7.4.1. rzecz nadaje się do celu, do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży, jeżeli brak jest norm technicznych,
7.4.2. ilość, jakość i inne właściwości rzeczy, w tym trwałość, funkcjonalność, kompatybilność i bezpieczeństwo, odpowiadają zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju, jakich kupujący może rozsądnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń sprzedawcy lub innej osoby osobie w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub oznaczenie, chyba że sprzedający udowodni, że nie był tego świadomy lub że zostało to zmienione w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w co najmniej porównywalny sposób, jak zostało to zrobione lub że nie mogło to mieć wpływu na decyzję o zakupie,
7.4.3. przedmiot jest dostarczany z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może zasadnie oczekiwać, oraz
7.4.4. towar odpowiada jakości lub wzornictwu próbki lub szablonu, które sprzedawca przekazał kupującemu przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
7,5. Postanowienia artykułu 7.4 warunków handlowych nie mają zastosowania, jeżeli sprzedający osobno powiadomił kupującego przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, że niektóre właściwości rzeczy są inne, a kupujący wyraźnie zgodził się na to w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
7.6. Sprzedający jest również odpowiedzialny wobec kupującego za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, które zostały wykonane przez sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową kupna-sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący dokonał montażu lub instalacji, a wada powstała z powodu braku instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych, jeżeli chodzi o rzecz o charakterze cyfrowym nieruchomości.
7.7. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania, uważa się, że rzecz była już wadliwa w chwili odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady temu zaprzecza. Okres ten nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy, w przypadku gdy zasadnie zareklamował wadę.
7.8. Jeżeli przedmiotem zakupu jest rzecz posiadająca właściwości cyfrowe, sprzedawca zapewni kupującemu uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usług w zakresie treści cyfrowych. Oprócz uzgodnionych aktualizacji, sprzedający zapewni, że kupujący otrzyma aktualizacje, które są niezbędne, aby rzecz zachowała swoje właściwości po przejęciu zgodnie z artykułem 7.3 i artykułem 7.4 warunków handlowych oraz że będzie on powiadomić o ich dostępności
7.8.1. przez okres dwóch lat, jeżeli zgodnie z umową sprzedaży treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas, a jeżeli świadczenie zostało uzgodnione na okres dłuższy niż dwa lata, przez cały ten okres ,
7.8.2. tak długo, jak kupujący może zasadnie oczekiwać, że treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być dostarczane jednorazowo na podstawie umowy sprzedaży; oceny dokona się stosownie do rodzaju i przeznaczenia rzeczy, charakteru treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz z uwzględnieniem okoliczności zawarcia umowy sprzedaży i charakteru zobowiązania.
7.9. Postanowienie art. 7.8 warunków handlowych nie ma zastosowania, jeżeli sprzedający osobno ostrzegł kupującego przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, że aktualizacje nie będą dostarczane, a kupujący wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży.
7.10. Jeżeli kupujący nie wykonał aktualizacji w rozsądnym terminie, nie przysługują mu żadne prawa z tytułu wady, która powstała wyłącznie na skutek niewykonania aktualizacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący nie został powiadomiony o aktualizacji lub skutkach jej niewykonania albo nie dokonał aktualizacji lub wykonał ją nieprawidłowo z powodu braków w instrukcji. Jeżeli zgodnie z umową kupna treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas i jeżeli wada ujawni się lub wystąpi w okresie zgodnie z art. 7.8.1 i art. 7.8.2 regulaminu uważa się, że treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych są świadczone wadliwie.
7.11. Kupujący może wskazać wadę, która występuje na rzeczy w ciągu dwóch lat od otrzymania. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz posiadająca właściwości cyfrowe i jeżeli zgodnie z umową sprzedaży treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas, kupujący może reklamować wadę, która wystąpi lub objawia się w ciągu dwóch lat od otrzymania. Jeżeli ma być spełniony przez okres dłuższy niż dwa lata, kupujący ma prawo do wady, która wystąpiła lub ujawniła się w tym czasie. Jeżeli kupujący zgłosi sprzedawcy reklamację wady zgodnie z prawem, mija czas na wskazanie wady przedmiot nie działa przez okres, w którym kupujący nie może z niego korzystać.
7.12. Jeżeli rzecz ma wadę, kupujący może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest w porównaniu z innym sposobem niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny; ocenia się to w szczególności pod kątem istotności wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz tego, czy wadę da się usunąć w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na wagę wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.
7.13. Sprzedawca usunie wadę w rozsądnym czasie po jej stwierdzeniu, tak aby nie powodowała ona znacznych trudności dla kupującego, biorąc pod uwagę charakter rzeczy oraz cel, w jakim kupujący ją nabył. W celu usunięcia wady sprzedający odbierze rzecz na własny koszt. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której zamontowanie zostało wykonane zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedawca dokona demontażu rzeczy wadliwej i zamontowania rzeczy naprawionej albo nowej albo pokryje koszty koszty z tym związane.
7.14. Kupujący może zażądać rozsądnej zniżki lub odstąpić od umowy kupna, jeżeli:
7.14.1. sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z art. 7 ust. 13 regulaminu,
7.14.2. wada objawia się wielokrotnie,
7.14.3. wada jest istotnym naruszeniem umowy kupna-sprzedaży lub
7.14.4. z oświadczenia sprzedającego lub z okoliczności wynika, że ​​usunięcie wady nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez znacznych trudności dla kupującego.
7.15. Jeżeli wada rzeczy jest nieistotna, kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 7.14 regulaminu); uważa się, że wada rzeczy nie jest nieistotna. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przedmiotu lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał przedmiot.
7.16. Wadę można zrzucić na sprzedawcę, u którego rzecz została zakupiona. Jeżeli jednak do naprawy zostanie wyznaczona inna osoba, która przebywa u sprzedawcy lub w miejscu bliższym kupującemu, kupujący wskaże wadę osobie wyznaczonej do naprawy.
7.17. Za wyjątkiem przypadków wyznaczenia innej osoby do przeprowadzenia naprawy, sprzedawca obowiązany jest przyjąć reklamację w każdym zakładzie, w którym rozpatrzenie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, a nawet w jego siedziba. Przy składaniu reklamacji sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, w którym określi datę zgłoszenia reklamacji przez kupującego, co ona zawiera, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga kupujący oraz dane kontaktowe kupującego do w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.
7.18. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona, a kupujący musi zostać o tym poinformowany nie później niż trzydzieści (30) dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest dostarczanie treści cyfrowych, w tym treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, lub świadczenie usługi w zakresie treści cyfrowych, rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w rozsądnym terminie, uwzględniającym charakter treści cyfrowych lub treści cyfrowych usługi i celu, w jakim kupujący zażądał jej wykonania.
7.19. Po upływie okresu zgodnie z art. 7.18 warunków kupujący może odstąpić od umowy kupna lub zażądać rozsądnej zniżki.
7.20. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu potwierdzenia terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej trwania, lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.
7.21. Kupujący może w szczególności dochodzić praw z tytułu odpowiedzialności za wady produktu osobiście pod adresem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava, telefonicznie pod numerem 606 554 279 lub e-mailem pod adresem simon@lubimeobuwie.pl.
7.22. Kto ma prawo z tytułu nienależytego wykonania, ma również prawo do odszkodowania za koszty celowo poniesione przy wykonywaniu tego prawa. Jeżeli jednak kupujący nie skorzysta z prawa do odszkodowania w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca zarzuci, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w czas.
7.23. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.
7.24. Sprzedający lub inna osoba może również udzielić kupującemu gwarancji jakości oprócz jego praw wynikających z wadliwego wykonania.
8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
8.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.
8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. n) Kodeksu Cywilnego.
8.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje można kierować na adres e-mail sprzedającego. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego. Ustal inne zasady reklamacji nie ustala sprzedawca.
8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna-sprzedaży.
8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
8.6. Kupujący może złożyć skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. W ograniczonym zakresie Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
8.7. Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celu negocjowanie umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych sprzedającego jest realizowane przez sprzedającego za pomocą specjalnego dokumentu.
10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES
10.1. Kupujący wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), jak z późniejszymi zmianami, do wysyłania informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny lub numer telefonu kupującego. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec kupującego zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania komunikacji handlowej za pomocą specjalnego dokumentu.
10.2. Sprzedawca wypełnia swoje obowiązki prawne związane z ewentualnym przechowywaniem plików cookies na urządzeniu kupującego za pomocą specjalnego dokumentu.
11. DOSTAWA
11.1. Kupujący może zostać dostarczony na adres e-mail kupującego.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie zostaje pozbawiony ochrony przewidzianej przez przepisy porządku prawnego, od których umownie nie można odstąpić, a które w braku wyboru prawa, w przeciwnym razie byłyby stosowane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa regulującego zobowiązania umowne ( Rzym I).
12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
12.3. Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Załącznik do regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
12,5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres siedziby, adres e-mail, telefon. Sprzedawca nie udostępnia innych środków komunikacji on-line.

W Jihlavie, 17 marca 2023