Firma lubimeobuwie.pl przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy dotyczącej sprzedaży towarów (lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem takiej umowy) oraz dalej przetwarza Twoje dane osobowe , co jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań publicznych tych spółek.
1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma lubimeobuwie.pl z siedzibą Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA, numer identyfikacyjny: numer identyfikacyjny: 739617582, zarejestrowana w Urzędzie Finansowym Regionu Vysočina (dalej zwana "administrator").
1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA, adres e-mail simon@lubimeobuwie.pl, telefon +420 606 554 279.
1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do:
2.1.1. wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem lub podjęcie działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie”);
2.1.2. wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia, w szczególności wykonania obowiązków nałożonych na administratorów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr 235/2004 Dz.U., o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 586/1992 Dz.U., o podatkach od o dochodach, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem, w tym dostawa towaru oraz rozliczenie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady lub realizacja działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy, oraz wypełnienia przez administratora związanych z tym obowiązków publicznoprawnych.
3.2. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa .
5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zajmujące się dostawą towaru lub realizacją płatności na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne związane z obsługą sklepu internetowego, w tym m.in. działanie oprogramowania i przechowywanie danych.
5.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy w przypadkach, w których administratorzy narzucają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5.4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
6. PRAWA PODMIOTU DANYCH
6.1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
6.2. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza rozporządzenie, przysługuje Ci między innymi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.3. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, a bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja po stronie administratora.