Polityka anulowania

Formularz dotyczący prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Petra Maskova, U Cihelny 733, 588 22 Luka nad Jihlavou, CZ, petra@lubimeobuwie.pl, telefon: + 420 732 553 663) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej simon@liebenschuhe.de, tel.: + 420 732 553 663. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

W celu zachowania terminu odwołania wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Muszą Państwo zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:
Umowy o dostarczenie towarów, które nie są prefabrykowane i o których wytworzeniu decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza).

- Do Petra Maskova, U Cihelny 733, 588 22 Luka nad Jihlavou, CZ, petra@lubimeobuwie.pl

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta(ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

- Data

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)